Планування та реалізація проекту за тематичним планом МОН України в 2013 році

Метою проекту МОН України «Наукове забезпечення впровадження європейських соціальних стандартів  у південному регіоні України» визначено підготовку вперше на регіональному рівні якісно нової моделі для працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, активістів громадських організацій і товариств, керівників підприємств і відомств півдня України, щодо здійснення реальних кроків входження в ЄС.

Виходячи із Угоди про асоціацію між Україною та ЄС перед  українськими науковцями першочерговим завданням постало питання щодо необхідності розроблення наукових програм інформаційних заходів доцільності входження в ЄС й пропаганди популярності євроінтеграційних переваг, в тому числі у вирішенні соціальних питань реформування освіти, культури, охорони здоров’я та інших напрямів соціальної сфери.

Головне завдання проекту полягало в осмисленні громадськістю необхідності запровадження європейських соціальних стандартів, їх ролі у посиленні рівня доходу, добробуту, зайнятості населення, фінансування соціальних програм та формування середнього класу.

Основні завдання проекту:

1. Здійснення наукового аналізу існуючої міжнародної нормативно-правової бази у вирішенні питань соціальної сфери.

2. Аналіз всеукраїнських та регіональних результатів запроваджених законів та рішень, які стосуються проблем соціальної політики.

3. Налагодження постійно діючого моніторингу на півдні України, з метою виявлення позитивних і негативних наслідків запровадження європейських стандартів.

4. Розроблення конкретних наукових рекомендацій та варіативного моделювання для Миколаївської, Херсонської та Одеської областей з урахування специфіки вирішення соціальних програм.

 5. Створення банку даних, який буде містити інформаційний інструментарій дослідження.

6. Відкриття на Інтернет-порталі системного забезпечення моделі запровадження європейських соціальних стандартів.

Після визнання Чорноморського державного університету імені Петра Могили переможцем у конкурсі наукових проектів Міністерства освіти і науки України тема була зареєстрована у 2013 р. в УкрІНТЕІ під номером № 0113U001704.

Згідно наказу ректора ЧДУ імені Петра Могили, доктора технічних наук, професора Клименка Л.П. № 58/К від 8 січня 2013 р., науковим керівником проекту був призначений доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України – проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, директор Навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної інтеграції України Багмет М.О.

Штатними виконавцями проекту відповідно до наказу ректора ЧДУ призначені:

Беглиця В.П. – доктор наук з державного управління, доцент, проректор з наукової роботи ЧДУ імені Петра Могили;

Ємельянов В.М. – доктор наук з державного управління, професор, директор Інституту державного управління ЧДУ імені Петра Могили; 

Сорока С.В. – доктор наук з державного управління, доцент ЧДУ імені Петра Могили;

Кальниш Ю.Г. – доктор наук з державного управління, професор кафедри державного управління та аналітика Інституту державного управління ЧДУ імені Петра Могили;

Коваль Г.В. – доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи, управління та педагогіка ЧДУ імені Петра Могили;

Зюзін В.О. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації ЧДУ імені Петра Могили;

Котляр Ю.В. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії ЧДУ імені Петра Могили;

Норд Г. Л. – кандидат економічних наук, доцент, директор Інституту післядипломної освіти ЧДУ імені Петра Могили;

Андрєєв В.І. – кандидат технічних наук, доцент, начальник науково-дослідної частини ЧДУ імені Петра Могили;

Верба С.М. – старший викладач, голова профсоюзного комітету ЧДУ імені Петра Могили;

Погромський В.О. – кандидат історичних наук, старший викладач ЧДУ імені Петра Могили;

Демірпалат А.В. – начальник центру соціально-психологічної підтримки професійного розвитку та сприяння працевлаштування.

Лазарева О.В. – кандидат економічних наук, доцент ЧДУ імені Петра Могили;

Андріяш В.І. – кандидат політичних наук, доцент ЧДУ імені Петра Могили;

Ляпіна Л.А. – кандидат політичних наук, доцент, декан факультету соціології ЧДУ імені Петра Могили;

Матяж С.В. – кандидат наук з державного управління, старший викладач ЧДУ імені Петра Могили;

Гуцалова М.В. – провідний фахівець університету, член Миколаївського осередку Асоціації європейських студій ЧДУ імені Петра Могили;

Палагнюк Ю.В. – кандидат політичних наук, доцент ЧДУ імені Петра Могили;

Шатун В.Т. – кандидат політичних наук, доцент ЧДУ імені Петра Могили;

Дерега В.В. – кандидат політичних наук, доцент ЧДУ імені Петра Могили;

Седнєва Н.О. – кандидат політичних наук, старший викладач ЧДУ імені Петра Могили;

Донченко Т.О. – кандидат наук з державного управління, старший викладач ЧДУ імені Петра Могили;

Локтіонова Д.А. – кандидат політичних наук, старший викладач ЧДУ імені Петра Могили;

Воскобойнікова Н.О. – кандидат технічних наук, доцент ЧДУ імені Петра Могили;

Моспаненко І.В. – кандидат політичних наук, старший викладач Інституту державного управління ЧДУ імені Петра Могили. 

Палагнюк О.В. – аспірант кафедри державної політики та менеджменту ЧДУ імені Петра Могили;

Подаєнко Ю.Л. – кандидат політичних наук, голова Миколаївського осередку Асоціації європейських студій;

Бочкарьова Т.Ю. – аспірант кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧДУ імені Петра Могили;

Дума Д.О. - студент факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили;

Недбай Л.С. – студентський декан факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили.

Радзіцька М.С. – студентка факультету соціології ЧДУ імені Петра Могили;

Ступак М.О. – студентський декан факультету соціології ЧДУ імені Петра Могили;

Мельничук В.М. – студент факультету соціології ЧДУ імені Петра Могили;

Всього штатними виконавцями проекту призначено:

Докторів наук – 6 осіб.

Кандидатів наук – 11 осіб.

Наукових працівників без наукового ступеню  – 5 осіб.

Інженерно-технічних працівників – 1 особа.

Додатковий персонал – 1 особа.

Аспірантів – 4 особи.

Студентів – 7 осіб.

До реалізації теми постійно залучалися інші науковці, викладачі, докторанти, аспіранти та студенти університету.

Виконавцями проекту та іншими фахівцями Інституту державного управління, факультетів політичних наук, соціології, еколого-медичних наук, економічних наук та юридичного факультету за тематичним планом МОН України в 2013 році:

Опубліковано монографії:

Сорока С.В. – Механізми взаємодії уряду і парламенту в процесі державного управління: досвід країн Європейського Союзу та українська практика. – Миколаїв. – ФОП Ємельянова Т.В. – 2013. – 422 с.

Андріяш В.І. – Державна етнополітика України в умовах глобалізації. – Миколаїв. – Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2013. – 328 с.

Економічна конвергенція Європейського Союзу: досвід та перспективи для України. – Херсон. ПП Вишемирський В.С. – 2013. – 326  с. (Співавтори: Багмет М.О., Лазарева О.В.).

Кальниш Ю.Г. Системні фактори впливу на формування та реалізацію державної євроінтеграційної політики України  в умовах глобалізації // Моделі і механізми регулювання єврорегіонального співробітництва України (За редакцією І.В. Артьомова). – Ужгород. – МПП «Гражда». – 2013. – 612 с.

Коваль Г.В. – Розвиток державної молодіжної політики: теорія, методологія, механізми реалізації. – Миколаїв. – Вид-во ЧДУ ім. П.М. – 2013. – 432 с.

Видано навчальні посібники:

Дерега В.В. Соціальна і гуманітарна політика. Рекомендовано до друку МОН України. – Миколаїв. – Вид-во ЧДУ імені Петра Могили. – 2013. – 152 с.

Кальниш Ю.Г., Ємельянов В.М., Сорока С.В. Методологія наукових досліджень, присвячених аналізу європейського співробітництва України. Рекомендовано до друку МОН України. – Миколаїв. – Вид-во ЧДУ ім.. П. Могили. – 2013. – 132 с.

Сформовано і видано довідники:

Європейська інтеграція: впровадження європейських стандартів та принципів в Україні. – Миколаїв. – ПП СПД Руденко Г.В. – 2013. – 1 др. арк. (Відп. за випуск М.О. Багмет).

Імплементація європейських соціальних стандартів в Україні. – Миколаїв. – ПП СПД Руденко Г.В. – 2013. – 1 др. арк. (Відп. за випуск М.О. Багмет).

Діяльність кафедри програми Жана Моне у ЧДУ імені Петра Могили. – Миколаїв. – ПП СПД Руденко Г.В. – 2013. – 1 др. арк. (Відп. за випуск М.О. Багмет).

Довідник. Кафедра Жана Моне, яка діє у ЧДУ імені Петра Могили. – Миколаїв. – ПП СПД Руденко Г.В. – 2013. – 1 др. арк. (Відп. за випуск М.О. Багмет).

Розроблено і видано практичні рекомендації:

Громадська думка про впровадження європейських стандартів у південному регіоні України. Миколаїв. – Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2013. – 32 с. (Відп. за випуск М.О. Багмет., Л.А. Ляпіна, С.В. Матяж).

Практичні рекомендації: Громадська думка про європейські процеси в Україні. – (Відп. за випуск Багмет М.О., Ляпіна Л.А.). – Миколаїв. – ЧДУ ім. Петра Могили. – 2013. – 36 с.

У 2013 році захищені  і затвердженні дисертації:

Ємельянов В.М. Розвиток партнерських відносин бізнесу і влади в системі державного управління. На здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління.

Коваль Г.В. Розвиток механізмів формування та реалізації державної молодіжної політики України на регіональному рівні. На здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління.

 Пронь Т.В. Проблеми міждержавний зв’язків України і Польщі у післявоєнні роки. На здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Сорока С.В. Механізми взаємодії вищих органів влади України в процесі реалізації управлінських функцій. На здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління.

Донченко Т.О. Механізми державного регулювання у сфері зайнятості молоді в Україні. На здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Фролова І.-Х. Р. Механізми адаптації системи державного управління України до інституційних принципів міждержавної співпраці в Європейському Союзі. На здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Локтіонова Д.А. Електоральна поведінка громадян південного регіону України в контексті виборчих систем. На здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.

Скиба Т.Ю. – Розвиток механізмів державного управління вищою освітою України. На здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Видано:

Матеріали щорічних Всеукраїнських науково-методичних конференціях «Могилянські читання-2013» під назвою «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти». – Миколаїв. – Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2013, де надруковані виступи виконавців проекту ( додаток 1).

Студентські наукові студії. Молодіжний науковий журнал. – Випуск 2 (33). – Миколаїв. – Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2013. – 116 с. (додаток 3).

Редакційна колегія випуску:

Багмет М.О. – д.і.н., професор;

Ляпіна Л.А. – к.політ.н., доцент;

Матяж С.В. – к.н. з держ. управління, старший викладач;

Палагнюк Ю.В. - к.політ.н., доцент;

Подаєнко Ю.Л. - к.політ.н., ст. викладач;

Сорока С.В. –д.наук з держ.управління, доцент;

Шатун В.Т. – к.політ. н., доцент;

Козачук М.Б. – голова студентської колегії.

Голова редакційно-видавничої ради – Клименко Л.П. – д.т.н., професор, ректор університету.

Заступник голови – Беглиця В.П. – д. наук з держ. управління, доцент, проректор з наукової роботи університету.

Відповідальний секретар – Андрєєв В.І. – к. т. н., доцент, начальник науково-дослідної частини університету.

У збірнику надруковані статті:

Демченко Є. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень

Дума Д. Проблеми формування іміджу міст України в інформаційному просторі ЄС.

Гончаренко Н. Геополітична складова європейського вибору України.

Донченко Т., Кутельвас Т. Міжнародні стандарти щодо питань зайнятості молоді: досвід для України.

Захарко М. Конфлікти в державному управлінні та шляхи їх вирішення.

Козачук М. Напрями співпраці України та ЄС в рамках угоди «Про асоціацію».

Куліченко О. Пріоритети формування української геостратегії: сучасний стан та перспективи.

Міхель Д. Проблеми адаптації законодавства України до європейських стандартів.

Мельничук В. Здійснення соціологічних досліджень з вивчення громадської думки про євроінтеграційні процеси в Україні.

Пшенична Т. Україна – ЄС: втрати та здобутки.

Рубан В. Дитячі дошкільні навчальні заклади як інститут соціалізації дитини в Україні та країнах ЄС.

Савета К. Освітній європейський простір: досвід для України.

Фоміна Д. Розвиток співпраці України з ЄС у контексті зовнішньополітичних пріоритетів.

Харченко І. Досвід України у сфері професіоналізації кадрів в органах державного управління.

Байдикова К. Франко-турецькі відносини в площині міждержавного та регіонального співробітництва.

Білотіл К. Позиція Великої Британії та Франції в підтриманні ядерної безпеки.

Волинець К. Світова фінансова криза та її наслідки для країн ЄС.

Калачова О. Британська модель розвитку Європейського Союзу: перспективи для України.

Кравець А. Династичні зв’язки в Європі як прототип інтеграційних процесів (на прикладі Київської Русі).

Лакутіна Н. Російсько-китайське військово-політичне співробітництво у 2001-2009 рр.: проблеми та перспективи.

Мосійчук О. Україна – Росія: проблемні питання «стратегічного партнерства».

Московець В. Стратегічне партнерство в американсько-турецьких відносинах.

Недбай Л. Українсько-німецькі відносини в контексті євроінтеграційних прагнень України.

Олійник Ю. Співробітництво США та Мексики у сфері боротьби з наркотиками.

Палагнюк О. The Geopolitical Challenge of the European «Energy Security Policy».

Сустова Ю. Роль України у формуванні регіональної чорноморської системи колективної безпеки.

Тихоненко І. Досвід ЄС у врегулюванні міжнародних конфліктів в Азійському регіоні (Ірак, Афганістан, Кашмір).

Шостак А. «Концепція миру» у зовнішній політиці Ватикану.

У 2013 році  учасниками проекту були надруковані статті:

Багмет М. Передумови для відкриття Центру представництва ЄС у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили (м. Миколаїв) // Конгрес за міжнародною участю «Внутрішні й зовнішні аспекти євроінтеграційної політики України». – К.: НАДУ. – 2013. – с. 10-13.

Багмет М.О. Реалізація проекту «Наукове забезпечення впровадження європейських соціальних стандартів у південному регіоні України» // Наукові праці. Науково-методичний журнал. Вип. 214. Т.226. – Державне управління. Миколаїв. Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили. 2013. – С.11-15.

Loktionova Dinara A. The study of electoral behavior: the contours of patron-client approach// Europäische Fachhochschule. European Applied Sciences. – 2013. – №1. – p. 158-160;

Матяж С.В. Концептуальний аналіз європейського досвіду у сфері взаємодії громадськості й органів публічної влади // Внутрішні й зовнішні аспекти євроінтеграційної політики України. Матеріали Конгресу за міжнародною участю. – К., - 2013. – с. 32-34.

Palagnyuk Yuliana. Formation of State Policy of Ukraine towards European Integration/ Yuliana Palagnyuk // Przeglad Politologiczny. – 2013. – № 4. – C. 251–262.

Виконавці проекту взяли участь у ХХ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя», що проходила 20-28 квітня 2013 р. у м. Запоріжжя. Організаторами якої виступили наукова асоціація Південноукраїнський гуманітарний альянс і Громадське об’єднання «Соціальна дія».

Статті, поданні на конференції були надруковані у окремих збірниках та висвітленні на сайті: http://nauka.zinet.infoв рамках проекту «Нова Україна» (додаток 5).

Перелік статей поданих на конференцію:

Багмет М.О., Ляпіна Л.А., Гуцалова М.В. – «Основні складові частини проекту програми Жана Моне в ЧДУ імені Петра Могили».

Бочкарьова Т.Ю. – «Економічний потенціал країн Скандинавії в Європі та світі».

Матяж С.В. – «Соціальна мобільність студентської молоді в процесі входження України до європейського освітнього простору».

Палагнюк О.В. – «Теорії та аналітичні моделі дослідження міжнародної міграції».

Палагнюк Ю.В. – «Формування договірно-правових механізмів інтеграції України до ЄС».

Подаєнко Ю.Л. – «Культурна дипломатія сучасної України: європейський досвід та подальші перспективи».

Сорока С.В. – «Правова система європейського союзу на сучасному етапі».

Шатун В.Т. – «Західноєвропейський союз як першооснова оборонної політики європейських держав після другої світової війни».

Виконавці проекту взяли активну участь у організації та проведенні міжнародних наукових конференцій:

«Ольвійський форум – 2013 р.» під назвою «Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» у м. Ялта (додаток 7);

Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські читання – 2013» у м. Миколаєві (додаток 1).

В рамках конференцій по темі дослідження здійснювалися окремі виступи, працювали відповідні секції і організовано круглий стіл на тему: «Наукові пропозиції щодо імплементації європейських соціальних стандартів в умовах підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (додаток 9)

Матеріали конференцій були надруковані у вигляді більше 50 виступів та статей українською, російською, англійською та польською мовами у окремих збірниках та фахових наукових працях ЧДУ ім. Петра Могили з політології, державного управління, соціології, історії, педагогіки та економіки.

Виконавцями проекту були проведенні інші заходи з євроінтеграційної проблематики:

Студентський круглий стіл «Молодь півдня України про європейську інтеграцію: історія та сучасність». Миколаїв, січень 2013 р. (додаток  12).

Науково-практична конференція «Європейська інтеграція: Імплементація європейських стандартів і принципів в Україні», Ялта, червень 2013 р. (додаток 10).

Семінар на тему «Імплементація європейських стандартів і принципів в Україні: результати реалізації проекту». Миколаїв, серпень 2013 р. (додаток 11).

Науково-практична конференція «Економічна конвергенція країн-членів ЄС: досвід та перспективи для України». м. Херсон, вересень 2013 р. (додаток 13).

Міжнародна наукова-практична конференція «Сучасна система міжнародних відносин: глобальні та регіональні аспекти розвитку». Миколаїв, жовтень 2013 р. (додаток  14.

7 листопада 2013 р. відбулася зустріч із консулом з питань науки та культури Генерального Представництва Республіки Польщі в Одесі Пьотром Зібеннайхеном. В цей же день був відкритий науково-дослідний інститут полоністики ЧДУ імені Петра Могили.  (додаток 15).

27 листопада 2013 р. у актовому залі ЧДУ імені Петра Могили відбувся студентський круглий стіл під назвою: «Хто «За» і хто «Проти»: ЄС  чи Митний Союз з Росією, Білорусією і Казахстаном». Слід відмітити, що майже всі студенти висловились «За» необхідність підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Варто зазначити, що даний захід відбувся до кровавих майданових подій у Києві.

Додатки:

Додаток 1, Додаток 3, Додаток 5, Додаток 7, Додаток 9, Додаток 10, Додаток 11, Додаток 12, Додаток 13, Додаток 14, Додаток 15.